Mengonversi teks anekdot menjadi pidato

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

                Alhamdulillah alhamdulillahi rabil’alamin wassalatu wassalamu a’la asyrafil ambiai warmursalin wa’alaalihi washabihi Rasulullahi ajmai’n.

                Pertama dan pertama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat allah swt. Yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat islam sedunia yang berbapakkan Abdullah dan beribukan Aminah yakninya nabi besar  Muhammad saw. Yang telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

                Yang terhormat guru pembimbing ibu Rita Anggraini Sp. d dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah saya tidak akan memperpanjang kata muqadimah langsung saja saya masuki pidato saya yang berjudul “ Koperasi Sekolah “

                Koperasi sekolah merupakan tempat dimana para siswa dan siswi di suatu sekolah dapat berbelanja contohnya seperti buku, pulpen, penggaris dan alat tulis lainnya. Dikoperasi sekolah juga tidak menyediakan keperluan alat tulis saja, sekarang juga ada menyediakan makanan seperti goreng-gorengan, makanan ringan, minuman dan lain-lain.

                Koperasi sekolah sangat penting, jika saja di sekolah tidak ada koperasi lalu kemana siswa siswi akan membeli keperluan mereka?, misalkan saat belajar  buku siswa sudah habis lalu kemana ia membeli buku?, dan misalkan jika seluruh siswa kelaparan dimana mereka akan membeli makanan?, begitulah sangat pentingnya koperasi sekolah.

                Demimkianlah pidato yang dapat saya sampaikan kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

# X.IIS 1

Leave a Reply